Cuma, 21 Haz 2024
Tüzük PDF Yazdır E-posta


                                 İZMİR  DENİZ  NAKLİYECİLERİ  DERNEĞİ

MADDE  1 .  5253  Sayılı kanun hükümlerine göre uygulanmış İZMİR DENİZ NAKLİYECİLERİ DERNEĞİ’ ne ait yenilenmiş tüzüktür .

MADDE  2.   DERNEĞİN ADI İZMİR DENİZ NAKLİYECİLERİ DERNEĞİDİR’dir

MADDE  3.   Derneğin merkezi İZMİR’ dedir . ve Şubesi yoktur.

MADDE  4.   Derneğin mevzuu ve gayesi :

                       Deniz Ticaretini gemi sahip ve mümessil acentelerini alakadar eden bütün meselelerle ve Deniz Ticaretinin inkişafını ve Deniz Nakliyeciliğinin genel menfaatlerini temin edecek hususlar ile iştigaldir. Derneğin bu maksadının temini bakımından kanunların müsaadesi içerisinde her türlü tedbiri almak ve bu hususta icabeden girişimlerde bulunmak ve Deniz Ticaretine müteallik İstatistikleri, bültenleri hizmet ve mesleği ilgilendiren sair bildirileri düzenlemek ve neşretmek gibi hususlar ile de iştigal eder . Dernekçe satın alınanve bağış vasiyet yoluyla intigal eden taşınmaz malların Dernek adına tapuya tescilinden itibaren  1 ay içinde Mülki Amirliğe bildirmek zorundadır.


DERNEĞİN AMACI :
Madde 3-
a) Deniz Nakliyecileri , demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine bağlı, girişim, düşünce, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefine ve ilkelerine sadık olarak toplumsal yapının gelişmesine ve demokratik sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışının yerleşmesine yardımcı olur.
b) Deniz Nakliyecileri, madde 42'de belirtilen evrensel iş ahlakı ilkelerine uygun bir biçimde faaliyette bulunur.
c) Deniz Nakliyecileri, piyasa ekonomisinin hukuksal ve kurumsal alt yapısının yerleşmesini, liberal ekonomi kurallarının yerleşmesinin yanısıra, ülkenin doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde kullanımını, verimlilik ve kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün arttırılmasını hedef alan politikaları destekler.
d) Deniz Nakliyecileri, açıklanan ilkeler temelinde Türkiye'de öncelikle Ege bölgesindeki gemi nakliyecilerini bir çatı altında toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak, mesleki konularda bilgi alışverişini gerçekleştirmek, üyelerin ilgili olduğu özel ve resmi kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmek, derneğin faaliyet alanına giren konularda kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar yapmak, ayrıca Ege Bölgesini ve Türkiye'yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler üretmek, lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, çeşitli konularda bilimsel araştırmalar yaptırtarak kamuoyunu aydınlatmak, mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirmek suretiyle üyelerinin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını amaçlar.

DERNEĞİN FAALİYET KONUSU :
Madde 4- Dernek yukarıdaki amacını gerçekleştirebilmek için:
 a-Üyelerin ithalat, ihracat, yatırım ve işletmecilik konularında güncel gelişmelerden bilgilenmesini sağlamak ve iştigal konularındaki mal ve hizmet arzını kolaylaştırmak üzere kurs, seminer, sempozyum, konferans, tetkik gezileri ve bunun gibi etkinlikler düzenler. Bu konularda uzmanlaşmış kişi ve kuruluşların katkısıyla raporlar hazırlar, üyelerin ve kamunun yararına sunar.
 b-Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlar hakkında üyelerini bilgilendirir, gerektiğinde sergi ve fuarlar düzenler veya bu fuarlara katılır.
 c-Üyeler arasındaki iletişimin sağlanması ve gelişmelerden haberdar edilmesi için periyodik bülten veya dergiler çıkarır, mevcut yayınlarda ilan yoluyla tanıtım ve duyurularda bulunur.
 d-Üniversite - iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik her türlü projeye ve girişimlere katkıda bulunur.
 e-Ege'nin ekonomik, sosyal ve kültürel yöndeki gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş veya kurulacak vakıflara kurucu üye veya üye olarak katılır.
 f-Dernek, ikametgahı ve amacına uygun faaliyetleri ilgili olarak gayrimenkuller üzerinde her türlü hakkı tasarruf edebilir.
 g-Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş, kurulacak uluslararası dernek, kuruluş veya üst kuruluşlara yasal gerekler yerine getirildikten sonra katılabilir veya bunlarla işbirliği yapabilir.

 

MADDE  5.    Üyelik şart hakları.ve hakları.
                       
                        Derneğin faal ve fahri olmak üzere iki kısım üyesi vardır. Faal üye olabilmek İçin Türkiye’ye sefer yapan veya Türk Limanlarına uğrayan gemi donatım sahibi olmak veya Türkiye’de gemi kumpanyaları mümessil ve acenteliği ile iştigal etmek veyahut mümessil veya Acentelerin ticari mümessillerinden bulunmak gerekir.Mesleği doğrudan veya dolayısıyla deniz ticaretiyle ilgili olmakla beraber, yukarıda yazılı şartları haiz olmayanlar veya Derneğe faydalı olabilecek gerçek kişiler üye olabilirler. Gerek faal üye gerekse fahri üye olabilmek için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak şarttır.Türk vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir.
Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernekler yasasında istenen vasıflara sahip olma gerekir. Üye olma hakkını kaybeden kişilerin kayıtları silinir. Faal üyeler derneğin bütün haklarına sahip ve vazifeleriyle mükelleftir. Her faal üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Fahri üyeler ancak derneğin toplandığı ve sistemleştirdiği malumat ve istatistiklerden istifade hakkına sahiptir. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına iştirak edemezler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Yönetim Kuruluna seçilemezler. Aidat verebilirler.

MADDE 6.     Derneğe girme :
Faal ve fahri üyeler derneğin faal üyelerinden ikisinin teklifi ve Yönetim Kurulu kararıyla derneğe kayıt ve kabul olunur. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatların en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddini karara bağlayıp müracaatları sahibine yazı ile duyurur. Yönetim Kurulu bu hususta alacağı kabul veya red kararında gerekçe göstermeğe mecbur değildir.

MADDE  7.    Dernekten çıkma :
                       
                        Üyeler istediği anda istifa hakkına sahiptir. Medeni hakları kullanma ehliyetini veya üyelik şartlarını kaybeden veya senelik aidatlarını ilk üç ayında ödemeyen üyenin kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Üyelik aidatları her yılın Aralık ayında tahsil edilir. Diğer mucip sebeplerle bir üyenin kaydının silinmesine de Yönetim Kurulu yetkilidir. Dernekten çıkarılan üyenin, terkin kararı aleyhine Genel Kurulda itiraz hakkı vardır.


DERNEĞİN ORGANLARI :
Madde 8- Derneğin asli organları:
 a-Genel Kurul
 b-Yönetim Kurulu
 c-Denetleme Kurulu'dur.

    Genel Kurul ve Toplantının Tarihi :
  
                        Dernek Genel Kurulu yalnız faal üyelerden teşekkül eder. Faal üyeler Genel Kurulda ticari mümessil veya gönderecekleri murahhaslar marifetiyle temsil olunamazlar. Olağan Genel Kurul gündemi Yönetim Kurulu tarafından tanzim olunur. Olağan Genel kurul toplantısına ait gündemde aşağıdaki hususların konulması mecburidir.

a) Yönetim kurulunun yıllık faaliyetleri ve bunların neticeleri ve Dernek işlerinin durumu hakkında rapor ve Denetici raporlarının okunması ,
b) Geçen yılın hesaplarına ait bilançonun tetkiki ve onayı ,
c) Gelecek yılın bütçe taslağının görüşülmesi ve onayı ,
d) Eski Yöneticilerin ve Deneticilerin ibrası ,
e) Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi ,
Yeni Deneticilerin seçilmesi ,
   
1. Olağan Genel Kurul toplantıları her yıl  Şubat ayında yapılır.
2. Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur .
 Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Genel kurul toplantısı üyelere 15 gün önceden yazıyla veya elektronik posta yoluyla üyelere duyurulur.
Denetleme kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim Kurulu Genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti Genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

MADDE  9.     Çağrı usulü ve toplantı yeter sayısı.
                        
                         Yönetim Kurulu genel kurula katılma hakkı bulunan üye listesini düzenler.
Genel kurulu katılacak üyelere en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi yazılı bir davetiye göndermekle yükümlüdür. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantı hangi gün nerede ve saat kaçta yapılacağı belirtilir .
İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az , 60 günden fazla olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:  Genel Kurul tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısına bir fazlasının katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter üye sayısı sağlanmazsa ikinci toplantı da çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya üye sayısı Dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz
 Tüzük tadili veya ilaveler yapılması için müzakereler tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin  2/3 çoğunluğun katılmasıyla toplantı yeter sayısı hasıl olur.

Derneğin Feshi;
Derneğin feshine karar verilebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk saplanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı  yönetim ve denetim kurulları üye sayısından az olamaz. Ancak bu sayının 2/3 ile karar vererek fesih yapabilir.

MADDE  10.     Genel Kurul İdaresi :
           
                          Genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu başkanı veya bulunması halinde İkinci başkan tarafından açılır. Toplantı için gerekli çoğunluğun bulunduğunun tespiti için yoklama tutanağından gelen üyelerin imzaları alınır. Toplantı yeter sayısı mevcut ise toplantı için hazır üyeler arasından bir başkan ve iki katip seçilir toplantı bu suretle başkan tarafından idare edilir. Tutanak ve yazı işlerini de katipler idare eder. Başkan ve katipler aynı zamanda seçim kurulu vazifelerini görürler.

MADDE  11.     Müzakere yeter sayısı ve rey toplama şekli :
 
                          Genel kurul toplantısında yalnız gündeme koyulan maddeler müzakere edilir. Ancak gündem dışı mevzular mevcut üyelerin en az onda birinin talebiyle gündemim son maddesinden sonra görüşülüp karara bağlanır.
                          Genel kurul karalarının geçerli olması için gerekli yeter sayı toplantıda hazır bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasıdır. Tadil ve fesih kararları hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin oylarıyla alınır. Oylar açık oylama ile toplanır. Ancak yönetim kurulu seçimi gizli oy ile verilir.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ :
Madde 12- Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulunun Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve Başkan ile birlikte imzalayıp bütün tutanaklar ve belgeleri 7 (yedi) gün içinde mahalli Mülki Amirliğine verilmek üzere Yönetim Kuruluna teslim eder. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

- Oylamalar gizli olarak yapılır. Öncelikle  yönetim ve Denetleme Kurulu seçilir. Daha sonar Haysiyet Divanı seçimleri gerçekleştirilir.  Gizli oylama dernek mührünü taşıyan zarf ve oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, yine mühürlenmiş sandığa atılması ile yapılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak, belirlenen liste kazanmış olur. Bir önceki yılın üyelik aidatlarını ödemeyen üyelerin Genel Kurul'a katılma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde 13- Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
 a-Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma raporlarını incelemek, uygun gördüğü takdirde Yönetim Kurulunu ibra etmek.
 b-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe tasarılarını görüşüp aynen veya değişiklikle kabul etmek.
 c-Gizli oy açık tasnifle Yönetim Kurulu için 7 asil, 7 yedek. Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek. Haysiyet Divanı için 3 asil, 3 yedek. Danışma Kurulu için 5 asil, 5 yedek üye seçmek .
 d-Dernekten ihraç edilen üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak.
 e-Gerektiğinde derneğin ikametgahı ve amaçlarının gerçekleştirilmesi için bina satın almak, satmak, ipotek etmek ve ipoteği kaldırmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 f-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetler hakkında Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
 g-Gerektiğinde dernek tüzüğünü kısmen veya tamamen değiştirmek.
 h-Derneğin başka bir dernek ile birleşmesi veya federasyon, vakıf vb. üst kuruluşlara katılması hususunda karar vermek.
 ı-Derneğin Uluslararası faaliyette bulunmasına, yurt dışındaki dernek veya benzeri kuruluşlara üye olarak katılmasına ve üyelikten ayrılmasına karar vermek v.b. konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 i-Derneği feshedilmesi
j-Mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer işleri yapmak.


MADDE  14.    Genel Kurulda alınan kararlar :

                          Genel Kurul tutanağı başkan ve katipler tarafından imzalanır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurulda alınan kararlar toplantıda bulunmayan üyelere istekleri halinde bu kararın suretleri verilir.
                          Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz iş günü içinde yönetim kurulu başkanı tarafından Seçim sonuç bildirgesi doldurularak İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edilir.
    
         Genel Kurul derneğin en yüksek merciidir. Derneğe ait her türlü tasarrufları yapar ve işleri kontrol eder. Mevzuatta ve işbu dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen görevleri yerine getirir.
   

MADDE  15.    Yönetim Kurulu toplantısı ve yeter sayısı

                          Başkan yönetim kurulunu lüzum gördüğü zaman toplantıya çağırır. Yönetim kurulunun en az yılda altı defa toplanması gereklidir. Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin isteği halinde başkan yönetim kurulunu olağan üstü olarak toplantıya çağırmaya mecburdur. Yönetim Kurulu toplantılarının muteber olması için üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanması ve kararların hazır üyelerin yarısından bir fazlası ile verilmesi lazımdır. Yönetim kurulu lüzum gördüğü takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına Dernek üyelerinden bazılarını dinleyici olarak davet edebilir. Bu üyeler müzakereye iştirak edebilirse de oy hakları yoktur.

MADDE  16.    Yönetim Kurulu üyeliğinde boşalma ve boşalan üyeliğe seçilme.

                          Mazereti olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç defa katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu kararıyla istifa etmiş sayılır. Yönetim kurulu üyeleri arasında ölüm veya istifa veya sair suretle boşalma bulunduğu zaman ilk yedek üye otomatikman yönetim kuruluna alınır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısının altına düşerse genel kurul mevcut yönetim kurul üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılması halinde Dernek üyelerinden  1/5’ birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
MADDE  17.    Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri :
                          Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a) Derneğin mevzuu ve gayesine dair olan hususlara ait bütün teşebbüs ve muameleleri yapmak.
b) Dernek mahkemeler, meclisler, daireler ve şahıslar nezdinde temsil etmek
c) Derneğin mallarıda tasarruf etmek her türlü gelirleri toplamak ve yazmak
d) Derneğin memur ve müstahdemlerini işe almak ve işlerine son vermek
e) Genel kurul tasdikine sunulmak üzere vazife gördükleri yıl içinde muameleleri hesapları ve gelecek yıla ait bütçe taslağını hazırlamak.
f) Kanunlara işbu tüzüğün yönetim kuruluna verdiği görev yetkileri ifa velhasıl Derneğin idaresine müteallik ve mevzuu ve gayesini temin ve istihsaline müteallik bütün muameleleri icra etmek. Yönetim kurulu ve vazifeleri bizzat ifa edebileceği gibi bu husustaki yetkilerinden bir kaçını geri alabilir.
g) Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmekle zorunludur.
h) Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek, yıl sonu itibariyle faaliyetlerini gelir ve gider işlemleri sonuçlarını bir beyanname ile Nisan ayı sonuna kadar mülki amire verir.
      MADDE  18.    Derneğin gelir kaynakları :
            Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir.
      a)   Dernek üyelerinden her yıl 50 YTL.  aidat alınır.”     
      b)   Üyelere gelen gemilerden ihtiyari olarak bağış almak
      c)   Sair teberrular.
      MADDE  19.    Derneğin tutmakla zorunlu olduğu defterler :
     
a) Üye kayıt defteri
b) Karar defteri
c) Gelen ve giden evrak defteri
d) Gelir ve gider defteri
e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
f) Demirbaş defteri
g) Dernek alındı kayıt defteri.
     
      Yukarıda yazılı defterlerin yasa uyarınca Noterce tasdik ve İl Dernekler müdürlüğünce tasdik edilmesi zorunludur.

      MADDE  20.    Hesapların denetlenmesi :
                                Derneğin hesapları Genel kurul tarafından seçilecek ÜÇ asil ve ÜÇ yedek üye tarafından teftiş ve murakabe edilir. Denetleme görevlileri Dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar, ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde toplandığında Genel kurula sunar.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
Madde 21-Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Madde 22-  Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


Beyanname Verilmesi*
Madde 23-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
Bildirim Yükümlülüğü *
Madde 24-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
 Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
Eklenir.
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Derneğin İç Denetimi
 Madde 25 -Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 26-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 Madde 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
     MADDE  28.     Derneğin feshi ve tasfiyesi :
                               Dernek Genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak için 21.nci maddeye göre çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin içte iki çoğunluğu ile karar alınır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin fesih halinde mal varlığı KIZILAY’a devredilir.
    MADDE  29.    Mahkeme kararı ile fesih :
a) 10.ncu madde gereğince yetkili mercilere yapılan yazılı isteme rağmen oyuz gün içinde Dernek tüzüğündeki noksanlıklar giderilmezse .
b) Olağan Genel Kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mahallin en büyük amirliğinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesinin kararıyla feshedilir. Cumhuriyet Savcısı duruşmada hazır bulunur.

Kendiliğinden dağılmış sayılma :

Dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya 13.ncü maddede belirtilen yeter sayının bulunması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantılarının yapılmadığı hallerde kendiliğinden dağılmış sayılır: Kendiliğinden dağılma halinin tespiti Dernek merkezinin bulunduğu en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

MADDE : 30

     Derneğin  Global’in Görevleri:
1)  Deniz Nakliyecileri, üyelerine büyüme ve yeni yatırım projeleri, uluslararası ortaklıklar, finansman, iç ve dış pazar fırsatları konusunda araştırma, geliştirme, danışmanlık ve eğitim desteği sağlamak üzere gerekli yönlendirmelerde bulunmak
2)  Deniz Nakliyeci üyelerinin uluslararası rekabet, teknoloji, yabancı sermaye, dış ekonomik gelişmeler ve fırsatlar konusunda bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik özel eğitim seminerleri, çalıştanlar, paneller, sempozyumlar düzenlemek
3) İş Konseyleri, Büyükelçilikler, uluslararası kuruluşlar ve AB başta olmak üzere çeşitli kuruluşlardan elde ettiği yeni iş fırsatlarına ilişkin bilgileri üyelere aktarmak.
4) Üyelerin ihtiyaç duyacakları her konuda danışmanlık hizmeti veren yurtiçi ve yurtdışı kişi ve kuruluşlardan oluşan güvenilir bir danışmanlık havuzu oluşturmak
5) Çeşitli sektörlere yönelik istatistik veri, bilgi ve raporları bir araya getirerek bir bilgi bankası oluşturmak

DERNEK GELİR VE GİDERLERİNDE USUL :
Madde 31- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.
.
Derneğin Borçlanma Usulleri 
Madde 32 -Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz