Cumartesi, 13 Tem 2024
013/2015 Varış Bildirim Onayı Hakkında
dnd logo antet
 

İzmir, 22/01/2015

Sayı, 013/2015

Değerli Üyelerimiz,


Sayın Şükriye Vardar Hanımda alınan, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Genel Müdürlüğünün “Varış Bildirim Onayı” hakkındaki duyuruları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.
Mehti Bıkmaz
Deniz Nakliyecileri Derneği – İzmir Müdür

 

From: Şükriye VARDAR [ Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız ]
Sent: Thursday, January 22, 2015 2:51 PM
To: Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız
Cc: Josi Cikurel
Subject: VARIŞ BİLDİRİMİ ONAYI HK.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608/102.01

Konu   :Varış bildirimi onayı

21.01.2015 / 5317235

DAĞITIM

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 71 nci maddesinin birinci fıkrası; “Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi, eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine ulaştığında taşıma aracının varışını bildirir. Varış bildirimi, veri işleme tekniği yoluyla verilir ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içerir.” hükmünü amirdir.

31.10.2014 tarihli, 2014/23 sayılı Genelge ile, denizyolu taşımacılığında yukarıda yer alan yönetmelik hükmü uyarınca yapılan varış bildiriminin, geminin limana yanaşmış olması koşuluyla gümrük idaresi tarafından onaylanacağı ve varış bildiriminin gümrük idaresi tarafından onaylanması ile, gümrük idaresince gemiden eşya boşaltılmasına izin verilmiş olacağı hükme bağlanmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan söz konusu Genelgede yer alan “geminin limana yanaşmış olması” ifadesinin geminin iskeleye yanaşmış olması olarak değerlendirildiği ve bunun uygulamada sorunlara yol açtığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, geminin limana yanaşmış olması, geminin iskeleye yanaşması değil, ilgili liman yönetmelikleri ile belirlenen liman sahası ve demirleme sahalarını kapsayan ve gümrüklü saha kapsamında yer alan deniz ve kıyı alanlarına varmış olması anlamına gelmekte olup söz konusu genelge hükmünün buna göre uygulanması gerekmektedir.

Bunun yanında, geçici depolama yerine alınacak eşya ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 78 inci maddesi uyarınca, eşyanın gemiden indirilerek, görevli işletme personelinin sorumluluğu ve gümrük memurlarının gözetimi altında öncelikle fiziksel olarak limana alınması ve sistemde yapılacak geçici depolama yeri giriş işlemlerinin (eşyanın ve boşaltmanın durumuna göre gerekirse her bir özet beyan/taşıma senedi bazında ayrı ayrı da olacak şekilde), boşaltma listesi ile özet beyan bilgilerinin karşılaştırılmasını müteakiben gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

DAĞITIM :

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Şükriye VARDAR

 

MSC Gemi Acenteliği A.Ş. / MSC Shipping Agency S.A.

Resmi İlişkiler Müdürü-Türkiye/Government Relations Manager-Turkey