Cumartesi, 13 Tem 2024
090/2022 Gümrük Yönetmeliği Değişikliği hakk.
dnd logo "
 

İzmir, 25/05/2022
Sayı, 090/2022


25.05.2022 tarihli 31846 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup ekte bilgilerinize sunarız.Konu Yönetmelik değişikliği kapsamında“Eşyanın Teslimi” başlıklı 130.maddenin eski ve yeni hali de aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

ESKİ HALİ

Eşyanın teslimi

MADDE 130 - (1) Eşya, boşaltma yerinde konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kimseye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış şahsa teslim olunur. Bu kimseler eşyayı almak için lazım gelen vasıfları haiz

sayılır. Ancak, konşimento ibrazı esas olmakla birlikte, konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevleri, eşyanın taşıyıcısı veya temsilcisi tarafından eşyanın alıcısı olarak gösterilen onaylanmış kişi statü belgesi veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinin, konşimentodaki eşya bilgilerini içeren ve konşimentonun en geç doksan gün içinde ibraz edileceğine dair verecekleri taahhütnameye istinaden konşimento ibrazından önce alıcıya teslim edilebilir.

YENİ HALİ

Eşyanın teslimi

MADDE 130 - (1) Tabi tutulduğu gümrükçe onaylanmiş işlem ve kullanimin gerektirdiği şartlarin yerine getirilmesi ve gümrük vergilerinin ödenmesi veya teminata bağlanmasi suretiyle gümrük işlemlerinin bitirilmesi halinde eşya teslim edilebilir duruma gelir. Eşyanin teslimi; eşya sahibi, taşiyici, işletici kuruluş veya bunlarin temsilcileri arasindaki sözleşme hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 

Saygılarımızla.
İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği
Hande Çaylayık